A- A A+

Rehoľní patróni našej kongregácie

Za patrónov kongregácie si matka Alfonza Mária zvolila svätých, ktorí boli pre ňu veľkými vzormi a ktorí majú „čo povedať“ aj nám dnes.

Svätý Jozef je naším rehoľným patrónom, lebo...

...... od založenia kongregácie zohrávala dôvera v jeho príhovor a pomoc významnú úlohu. Keď bolo nevyhnutné zväčšenie „Kláštoríka“, matka Alfonza Mária zverila kongregáciu pod jeho ochranu. V jednom zjavení počula, že sv. Jozef bude v dome chrániť dobrého ducha a na jeho príhovor nová rehoľa  obdrží veľa milostí. Kronika označuje sv. Jozefa ako „Staviteľa“ nového kláštora, pretože mnohé podivuhodné udalosti, ktoré prispeli k tomuto dielu, boli pripisované jeho pomoci. Jednoduchosť je postoj, ktorý charakterizoval tohto svätca a tiež aj život matky Alfonzy Márie, a ktorý svojim sestrám – nám – neustále pripomínala.

Životopis: V Matúšovom a Lukášovom evanjeliu sa spomína, že sv. Jozef pochádzal z Dávidovho rodu a pôsobil v Nazarete ako tesár. Je opisovaný ako muž viery a dôvery, ako ten, ktorý je zasvätený do Božieho tajomstva, ktorý mlčí, ale ktorý koná to, čo spoznáva ako Božie poverenie. Bol starostlivým manželom Márie, ktorý zastupoval Ježišovi otca. Pápež Pius IX. ho v roku 1870 vyhlásil za patróna Cirkvi. Jeho sviatok sa slávi 19. marca.

 

 

Svätý Alfonz Mária de Liguori (zakladateľ redemptoristov) je naším rehoľným patrónom, lebo...

...matka Alfonza Mária si ho veľmi uctievala a vybrala si ho za svojho ochrancu. Preto prijala jeho meno ako svoje rehoľné meno. Jej osobitný vzťah k tomuto svätcovi sa prejavuje aj v tom, že ho počula hovoriť vo svojich extázach. Chcel, aby kongregácia slúžila predovšetkým chudobným a opusteným, za ktorých sa aj on zasadzoval. Vo svojej hlbokej zbožnosti, vo veľkom zápale v angažovaní sa pre ľudí, taktiež vo svojej bezhraničnej dôvere v Božie milosrdenstvo bol pre matku Alfonzu Máriu vzorom, ktorému sa chcela podobať.

Životopis: Alfonz sa narodil v roku 1696 v šľachtickej rodine blízko Neapola. Už v 16-tich rokoch získal doktorát z práva a jeho povesť vynikajúceho právnika sa rýchlo šírila. Predsa jedného dňa prehral súdny proces. Táto udalosť a predovšetkým základná otázka, či vo svojom povolaní naozaj môže slúžiť spravodlivosti, ním natoľko otriasli, že sa úplne stiahol a celkom sa venoval modlitbe. Tridsaťročný bol vysvätený za kňaza. Jeho život misionára, duchovného pastiera a kazateľa, rovnako ako jeho spisy boli celkom osobitne poznačené myšlienkami o Kristovej vykupiteľskej láske. Usiloval sa šíriť Kristovu zvesť predovšetkým prostredníctvom ľudových misií. Pre tento účel založil rehoľu redemptoristov, Kongregáciu Najsvätejšieho Vykupiteľa. Neskôr bol vymenovaný za biskupa. Napísal tiež veľa nábožných spisov - najznámejšia je jeho „Morálna teológia“. Zomrel v roku 1787, takmer 91-ročný. V r.1839 bol vyhlásený za svätého a v r. 1871 povýšený za učiteľa Cirkvi. Jeho spomienku slávime 1. augusta.


Svätá Terézia z Avily je našou patrónkou, lebo….

... sa vo svojej reholi – na Karmeli - usilovala predovšetkým o „pravého rehoľného ducha“, na ktorom veľmi záležalo aj našej zakladateľke. Okrem toho bola pre matku Alfonzu Máriu vzorom veľkej lásky k Bohu a vzorom spirituality, ktorej centrom je Kristus. Matka Alfonza Mária však chcela od začiatku viesť apoštolsky činný - nie klauzúrny - rehoľný život.

Životopis: Terézia z Avily sa narodila v roku 1515 Avile v španielskej šľachtickej rodine. Ako devätnásťročná vstúpila v rodnom meste na Karmel, kde zo začiatku viedla veľmi povrchný rehoľný život. Veľké obrátenie zažila v roku 1555, keď uvidela obraz Ježiša pri bičovaní. Odvtedy mala mnoho mystických zážitkov. Zaumienila si, že sa bude snažiť o dokonalosť a čo najvernejšie zachovávať rehoľné pravidlá. Stala sa veľkou reformátorkou svojej rehole, pri čom bola podporovaná sv. Jánom z Kríža. Sama podala svedectvo o svojom živote. Za jej najvýznamnejšiu knihu je považovaná „Cesta k dokonalosti“. Terézia bola výnimočnou ženou so zapáleným srdcom, jasnou intuíciou a obdivuhodným organizačným talentom. Zomrela v roku 1582. Svätorečená bola v roku 1622 a pápež Pavol VI. ju v roku 1970 povýšil na Učiteľku Cirkvi. Jej sviatok sa slávi 15. októbra.