A- A A+

Cesta k blahorečeniu

Proces blahorečenia matky Alfonzy Márie bol otvorený v roku 1951, avšak z rôznych dôvodov nemohol pokračovať. Po dlhoročnej prestávke bol znovuotvorený v roku 2006. Jeho diecézna fáza bola ukončená v roku 2008 a ďalej sa v ňom pokračovalo v Ríme.

Veľmi dôležitým krokom pri každom procese blahorečenia je uznanie heroických čností danej osoby. V prípade matky Alfonzy Márie bolo toto uznanie vyhlásené 19.12.2011 po tom, ako pápež Benedikt XVI. dostal podrobnú správu o fázach procesu od zodpovedného prefekta, kardinála Amata.

Uznanie heroického stupňa čností nejakej osoby v procese blahorečenia znamená, že vo svojej dobe žila príkladným spôsobom kresťanské čnosti vieru, nádej a lásku, rovnako kardinálne čnosti spravodlivosť, múdrosť, rozvážnosť, miernosť a taktiež z evanjelia odvodzované čnosti pokoru, chudobu, čistotu a poslušnosť. Od tohto momentu bolo možné matku Alfonzu Máriu nazývať „ctihodná Božia služobnica“.

V ďalšej etape išlo o uznanie zázraku, ktorý sa stal na príhovor matky Alfonzy Márie. Postulátorka dostávala mnohé správy o vypočutí modlitieb. V procese blahorečenia sa skúmalo zázračné uzdravenie ženy z Mulhouse z roku 1955, ktorá mala vážne črevné komplikácie.

Po skúmaní rôznych odborných komisií splnomocnil pápež František 26. januára 2018 na súkromnej audiencii kardinála Angela Amata, prefekta Kongregácie pre kauzy svätých, zverejnením dekrétu o zázraku, ktorý sa stal na príhovor Božej služobnice Alfonzy Márie Eppingerovej. Bol to posledný krok potrebný k schváleniu blahorečenia. Táto správa vyvolala veľkú radosť a vďačnosť u všetkých, ktorí na tento deň túžobne čakali.

Slávnosť blahorečenia, ktorej predsedal legát Svätého Otca kardinál Becciu, sa konala 9. septembra 2018 v katedrále v Štrasburgu. Bola to veľká udalosť pre všetky sestry matky Alfonzy Márie na celom svete, pre laikov žijúcich z jej posolstva, pre všetkých tých, ktorí si ju uctievajú a tiež pre cirkev v Alsasku.

Nech sa za nás prihovára táto jednoduchá „žena, ktorá si zamilovala Boha a bola neúnavnou rozdávateľkou Božieho milosrdenstva trpiacemu ľudstvu. Uctime si v nej vernú apoštolku evanjelia a neohrozenú svedkyňu Božej lásky. Prijmime jej posolstvo a nasledujeme jej príklad, aby sme boli svedkami Krista, ktorý je náš pokoj a naša nádej.“ (Z homílie kardinála Becciu na slávnosti blahorečenia)

Blahoslavená matka Alfonza Mária, oroduj za nás!

Apoštolský list pápeža Františka:

 

APOŠTOLSKÝ LIST

Na základe našej apoštolskej právomoci
a po porade s Kongregáciou pre kauzy svätých
sme sa rozhodli splniť prianie nášho brata
Luca Ravela, C.R.S.V.
štrasburského arcibiskupa,
ako aj ďalších bratov v biskupskej službe
a mnohých veriacich.
Nech teda ctihodná Božia služobnica
Alfonza Mária Eppingerová,
(civilným menom Alžbeta), panna,
zakladateľka Kongregácie sestier Najsvätejšieho Spasiteľa,
ktorá trpiac, mlčiac a modliac sa, svedčila o Božej láske
predovšetkým tým, ktorí trpeli na tele a na duchu,
sa odteraz nazýva blahoslavená.
Dňom jej oslavy nech je na miestach a formami,
ktoré stanovuje právo, každoročne 9. september.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

V Ríme u Svätého Petra,
24. augusta roku Pána 2018,
v šiestom roku nášho pontifikátu.

Pápež František

Ďalšie informácie a modlitby vo viacerých jazykoch možno nájsť na www.alfonza-maria-eppinger.com