A- A A+

Generálna kapitula

Generálna kapitula je reprezentatívne zhromaždenie všetkých provincií a delegatúr pod vedením generálnej predstavenej. Je to najvyššia autorita kongregácie s oprávnením voliť generálne vedenie, radiť, stanoviť zákony a predpisy pre celú kongregáciu, môže tiež vydávať všeobecné smernice.

Generálna kapitula sa koná každých šesť rokov a je zložená z členiek z moci úradu a z volených členiek všetkých provincií a delegatúr. Sú možné aj mimoriadne generálne kapituly.

S dôverou v pomoc Ducha Svätého hľadá generálna kapitula vhodné opatrenia, ktoré sú potrebné na zachovanie a obnovenie duchovného dedičstva, pričom pozerá na dobro všetkých a na napĺňanie poslania kongregácie.