A- A A+

Aktuelles NewsSystem Single: SK

Pred 200 rokmi...

Pred 200 rokmi - 20. januára 1823 - bol abbé Ján-Dávid Reichard ustanovený za farára v Niederbronne. Toto výročie bolo pre nás, sestry Najsvätejšieho Spasiteľa, príležitosťou pripomenúť si tohto „kňaza podľa Božského srdca“. Ako duchovný sprievodca sledoval od začiatku cestu našej zakladateľky, matky Alfonzy Márie. Aktívne podporoval založenie kongregácie a napokon ako superior zohral významnú úlohu v jej začiatkoch.

V sobotu 21. januára farnosť Niederbronn pozvala všetkých záujemcov na dve prednášky a slávnostnú sv. omšu na pripomenutie si osobnosti abbé Reicharda.

„Kňaz podľa Božského srdca“ bol názov prednášky kanonika Patricka Koehlera. Pomocný štrasburský biskup Mons. Gilles Reithinger vo svojej prednáške „Ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba“ predstavil duchovné základy pôsobenia abbé Reicharda.

Slávnostnú sv. omšu okrem dvoch prednášateľov koncelebrovali aj terajší farár z Niederbronnu Dominique Jung a dvaja duchovní pôsobiaci  v generálnom materskom dome v Oberbronne - emeritný biskup Mons. Pièrre Raffin a Eddy-Inocent Noya Manda. K slávnostnej liturgii významne prispel chrámový zbor pod vedením starostky Anne Guillierovej.