A- A A+

Vyhlásenie o ochrane údajov

Toto Vyhlásenie o ochrane údajov vám objasní spôsob, rozsah a účel spracovania osobných  údajov (ďalej len krátko „údajov“) v rámci našej online ponuky a s ňou spojených webových stránok, funkcíí a obsahov ako aj externých online aktivít, ako napr. Social Media Profile (ďalej spolu označené ako „online ponuka“).  Vzhľadom na použité pojmy, ako napr. „spracovanie“ alebo „zodpovedný“ odkazujeme na definície v čl. 4 DSGVO (angl. GDPR, slov. Všeobecné nariadenie o ochrane údajov). 

Zodpovedný

Soeurs du Très Saint Sauveur

(Sestry Najsvätejšieho Spasiteľa)

2, rue Principale

F – 67110 OBERBRONN

Druh spracovaných údajov

  • Základné údaje (napr. mená, adresy)
  • Kontaktné údaje (napr. e-mail, telef. čísla)
  • Obsahové údaje (napr. textové údaje, fotografie, videá)
  • Použiteľné údaje (napr. navštívené webové stránky, záujem o obsah, prístupový čas)
  • Metaúdaje/komunikačné údaje (napr. informácie o prístrojoch, adresy v počítačových sieťach).

Kategórie dotknutých osôb

Návštevníci a užívatelia online ponuky (ďalej označujeme tieto osoby ako „užívatelia“).

Účel spracovania

  • Sprístupnenie online/elektronickej ponuky, jej funkcií a obsahov.
  • Zodpovedanie otázok a komunikácia s užívateľmi. 
  • Bezpečnostné opatrenia. 
  • Meranie dosahu/marketing.

Použité pojmy

„Osobné údaje“ sú všetky informácie, ktoré sa vzťahujú na identifikovanú alebo identifikovateľnú fyzickú osobu (ďalej „dotknutá osoba). Za identifikovateľnú sa považuje fyzická osoba, ktorú je možné identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä prostredníctvom identifikátora ako je meno, identifikačné číslo, údaje o polohe, elektronické označenie (napr. Cookie) alebo odkazom na jeden alebo viaceré zvláštne znaky, ktoré sú výrazom fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, hospodárskej, kultúrnej alebo sociálnej identity tejto fyzickej osoby. 

„Spracúvanie“ je každý  proces vykonávaný s pomocou alebo bez pomoci automatizovaných metód, alebo celý rad takýchto procesov v súvislosti s osobnými údajmi. Pojem je rozsiahly a zahŕňa prakticky každé zaobchádzanie s údajmi. 

„Pseudonymizácia“ (zakódovanie) je spracovanie osobných údajov takým spôsobom, aby sa osobné údaje nedali priradiť konkrétnej špecificky dotknutej osobe bez pridania dodatočných informácií, pokiaľ sa tieto dodatočné informácie uchovávajú oddelene a podliehajú technickým  a organizačným opatreniam, ktoré zaručujú, že osobné údaje nebudú priradené žiadnej inej identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe. 

„Profiling“ (profilovanie) je každý druh automatizovaného spracovania osobných údajov, ktoré spočíva v tom, že tieto osobné údaje sa použijú nato, aby sa vyhodnotili, analyzovali alebo predvídali určité osobné aspekty, ktoré sa vzťahujú na jednu fyzickú osobu, zvlášť aspekty týkajúce sa pracovného výkonu, hospodárskej situácie, zdravia, osobných záľub, záujmov, spoľahlivosti, správania sa, miesta pobytu alebo zmeny bydliska týchto fyzických osôb.

Ako „Zodpovedný/Prevádzkovateľ“ sa označuje fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, zariadenie alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými rozhoduje o účeloch a prostriedkoch spracovania osobných údajov.

„Poverený spracovaním/Sprostredkovateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, zariadenie či iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje na príkaz zodpovedného. 

Rozhodujúce právne základy

Podľa čl. 13 Všeobecného  nariadenia o ochrane údajov (ďalej len GDPR) vám oznamujeme právne základy nášho spracovania údajov. Pokiaľ nie je menovaný právny základ vo Vyhlásení o ochrane údajov, platí nasledovné: Právnym základom na obstaranie súhlasu je čl. 6 odsek 1 písm. a, plus čl. 7, GDPR, právnym základom pre spracovanie na splnenie našich výkonov a vykonanie zmluvných opatrení ako aj  zodpovedanie otázok je čl. 6, odsek 1, písm. b, GDPR, právnym základom pre spracovanie na splnenie našich právnych záväzkov je č. 6 odsek 1 písm. c, GDPR a právnym základom pre spracovanie na uchovanie našich oprávnených záujmov je čl. 6 odsek 1 písm. f, GDPR. Pre prípad, že životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby vyžadujú spracovanie osobných údajov, slúži čl. 6 odsek 1 písm. d, GDPR ako právny základ. 

Bezpečnostné opatrenia

Podľa čl. 32, GDPR s prihliadnutím na stav techniky, náklady na inštaláciu, druh, rozsah, okolnosti a účel spracovania ako aj na rôznu pravdepodobnosť výskytu a závažnosti rizika pre práva a slobody prirodzených osôb, sme urobili vhodné technické a organizačné opatrenia, aby sa zaručila primeraná úroveň ochrany voči riziku. 

K týmto opatreniam patria najmä zabezpečenie dôvernosti, integrity a použiteľnosti údajov  prostredníctvom kontroly fyzického prístupu k údajom, ako aj k vkladaniu údajov, ich odovzdávaniu,  použiteľnosti ako aj ich rozlíšeniu. Ďalej sme zaviedli spôsob, ktorý zaručí vnímanie práv dotknutých osôb, výmaz údajov a reakciu na ohrozenie údajov. Ďalej zohľadňujeme ochranu osobných údajov už pri vývoji, príp. pri výbere hardwaru, softwaru ako aj metód, zodpovedajúc princípu ochrany údajov úpravou techniky a nastavení, ktoré sú priateľské voči ochrane údajov (čl. 25, GDPR).

Spolupráca so sprostredkovateľmi a tretími (osobami)

Ak v rámci nášho spracovania odhalíme údaje voči iným osobám a podnikom (sprostredkovateľom alebo tretím), ak im tieto odovzdáme alebo umožníme prístup k k údajom, stane sa tak len na základe zákonného povolenia (napr. ak je odovzdanie údajov tretím, ako sú poskytovatelia platobných služieb, podľa čl. 6 odsek 1 písm. b, GDPR,  potrebné na splnenie zmluvy), alebo na základe vášho súhlasu,  právnej povinnosti, ktorá toto predvída, alebo na základe našich oprávnených záujmov (napr. pri nasadení splnomocnencov, poskytovateľov webového priestoru atď.).

Pokiaľ poveríme tretie osoby spracovaním údajov na základe tzv. „zmluvy o spracovaní objednávky“, stane sa tak na základe čl. 28, GDPR. 

Odovzdanie do tretích krajín

Pokiaľ spracúvame údaje v tretej krajine (tzn. mimo EÚ alebo mimo Európskeho hospodárskeho priestoru), alebo sa tak stane v rámci využitia služieb tretích  alebo dôjde k odhaleniu príp. odovzdaniu údajov tretím, stane sa tak len vtedy, ak to vedie k splneniu našich (pred)zmluvných povinností, na základe vášho súhlasu, na základe právneho záväzku alebo na základe našich oprávnených záujmov. S výhradou zákonných alebo zmluvných povolení spracúvame alebo necháme spracovávať údaje v tretej krajine len za zvláštnych podmienok podľa čl. 44, GDPR. Znamená to, že spracovanie sa uskutoční napr. na základe zvláštnych garancií, akými sú oficiálne uznané zistenie úrovne ochrany údajov, ktorá zodpovedá Európskej únii (napr. pre USA prostredníctvom „Privacy Shield“) alebo dodržanie oficiálne uznaných špeciálnych zmluvných záväzkov (tzv. Štandardných zmluvných klauzúl).

Práva dotknutých osôb

Máte právo požadovať potvrdenie o tom, či sa príslušné údaje spracúvajú, máte právo na informáciu o týchto údajoch ako aj na ďalšie informácie a na kópiu týchto údajov podľa čl. 15, GDPR.

Podľa čl. 16, GDPR máte právo, požadovať doplnenie dát, ktoré sa vás týkajú alebo opravu nesprávnych údajov, ktoré sa vás týkajú. 

Podľa čl. 17, GDPR máte právo požadovať, aby sa príslušné údaje bezodkladne vymazali, príp. aby sa podľa čl. 18, GDPR obmedzilo spracovanie údajov. 

Máte právo požadovať, aby ste dostali príslušné údaje, ktoré ste nám dali k dispozícii podľa čl. 20, GDPR, a aby tieto boli odovzdané zodpovedným osobám. 

Ďalej máte podľa čl. 77, GDPR právo podať sťažnosť na príslušnom dozornom úrade. 

Právo na odvolanie 

Máte právo odvolať udelený súhlas podľa čl. 7 odsek 3, GDPR s účinnosťou do budúcnosti. 

Právo na podanie námietky

Môžete kedykoľvek podať námietku proti budúcemu spracovaniu údajov týkajúcich sa vašej osoby podľa čl. 21, GDPR. Námietka môže nasledovať najmä proti spracovaniu pre účely priamej reklamy. 

Cookies a právo na podanie námietky pri priamej reklame

Ako „Cookies“ sa označujú malé súbory, ktoré sa ukladajú v počítačoch užívateľov. V nich sa môžu ukladať rozličné údaje. Cookies slúžia primárne tomu, aby sa údaje o užívateľovi (príp. o prístroji, v ktorom sú uložené) uložili počas alebo po jeho návšteve v online ponuke. Ako dočasné Cookies, príp.  Session-Cookies“ alebo „transiente Cookies, sa označujú Cookies, ktoré sa vymažú, keď užívateľ opustí online ponuku a zavrie prehľadávač. V Cookies sa môže ukladať napr. obsah nákupného košíka v online obchode alebo prihlasovacie meno. Ako „trvalé“ Cookies sú označované tie, ktoré ostanú uložené v počítači aj po zatvorení prehľadávača. Tak sa napr. môže uložiť prihlasovacie meno, ak ich užívateľ navštívi po niekoľkých dňoch. Rovnako sa môžu uložiť záujmy užívateľov, ktoré sa používajú na meranie dosahu alebo na marketingové účely. Ako cudzie Cookies  sa označujú Cookies, ktoré ponúkajú iné spoločnosti ako „zodpovedný“, ktorý obsluhuje online ponuku (ak sú jeho, hovorí sa o vlastných Cookies). 

Môžeme použiť dočasné a trvalé Cookies a objasníme ich v rámci nášho Vyhlásenia o ochrane údajov. 

Ak užívatelia nechcú, aby sa Cookies ukladali v ich počítačoch, žiadame ich, aby deaktivovali príslušnú voľbu v Nastaveniach systému svojho prehľadávača. Uložené Cookies sa môžu v Nastaveniach prehľadávača vymazať. Vylúčenie Cookies môže viesť k obmedzeniu funkcie tejto online ponuky. 

Všeobecná námietka proti použitiu Cookies za účelom online marketingu sa dá vysvetliť pri veľkom počte služieb, predovšetkým v prípade trackingu – sledovanie, vytvorenie stopy po úžívateľovi - na americkej stránke: www.aboutads.info/choices/ alebo na stránke EÚ www.youronlinechoices.com. Zabrániť ukladaniu Cookies môžete tým, že ich odpojíte v Nastaveniach prehľadávača. Vezmite, prosím, na vedomie, že v tom prípade sa nebudú dať použiť všetky funkcie online ponuky. 

Vymazanie údajov

Nami spracované údaje sa mažú alebo pri spracovaní obmedzujú podľa čl. 17 a 18, GDPR. Ak sa v rámci tohto Vyhlásenia o ochrane údajov výslovne neudáva, tak sa u nás ukladané údaje mažú, len čo nie sú potrebné pre ich určenie účelu a ich výmazu neprotirečia žiadne zákonné povinnosti uloženia. Pokiaľ sa údaju nevymažú, pretože sú potrebné pre iné a zákonne prípustné účely, tak sa ich spracovanie obmedzí. Tzn., že údaje sa zablokujú a nespracujú sa pre iné účely. To platí napr. pre údaje, ktoré sa musia uchovávať z obchodných alebo daňových dôvodov. 

Podľa zákonných ustanovení v Nemecku platí uchovanie na 10 rokov podľa par.147, odsek 1 Nariadenia o odvodoch, a podľa par. 257 odsek 1 čís. 1  a 4, odsek 4 Obchodného zákonníka (OZ) (knihy, nákresy, prehľady stavu, účtovné doklady, obchodné knihy k zdaneniu relevantných podkladov atď.) a na 6 rokov podľa par. 257 odsek 1 čís. 2 a 3, odsek 4 OZ (obchodné listy). 

Podľa zákonných ustanovení v Rakúsku platí uchovanie najmä na 7 rokov podľa par. 132 odsek 1 Nariadenia o odvodoch (účtovné podklady, doklady/faktúry, kontá, obchodné papiere, zostavenie príjmov a výdavkov atď.), na 22 rokov v súvislosti s pozemkami a na 10 rokov pri podkladoch súvisiacich s elektronicky poskytovanými službami, službami telekomunikácií, rozhlasu a televízie, ktoré sú poskytované súkromným osobám v členských štátoch EÚ a využívajú sa pre elektronické služby. 

Administratíva, finančné účtovníctvo, organizácia práce v kancelárii, spravovanie kontaktov

Údaje spracúvame v rámci administratívnych úloh ako aj v rámci organizácie nášho podniku, finančného účtovníctva a sledovania zákonných povinností, ako je napr. archivácia. Tu spracovávame tie isté údaje, ktoré spracovávame v rámci poskytovania našich zmluvných činností. Podkladmi pre spracovanie sú čl. 6 odsek 1 písm. c, a čl. 6 odsek 1 písm. f, GDPR. Spracovanie sa dotýka klientov, záujemcov, obchodných partnerov a návštevníkov webových stránok. Účel a náš záujem na spracovaní spočíva v administratíve, finančnom účtovníctve, organizácii práce v kancelárii, archivácii údajov, teda úloh, ktoré slúžia na udržanie našich obchodných činností, vnímanie našich úloh a poskytovanie našich služieb. Vymazanie údajov vo vzťahu k zmluvnému výkonu a zmluvná komunikácia zodpovedajú údajom menovaným pri týchto spracovateľských činnostiach. Odhaľujeme alebo odovzdávame týmto údaje finančnej správe, poradcom ako napr. daňovým poradcom alebo audítorom ako aj ďalším subjektom vyberajúcim poplatky a poskytovateľom platobných služieb. 

Ďalej ukladáme na základe našich podnikovo-hospodárskych záujmov údaje o dodávateľoch, usporiadateľoch a ostatných obchodných partneroch, napr. za účelom neskoršieho nadviazania kontaktu. Tieto údaje, ktoré sa väčšinou vzťahujú na podniky, ukladáme zásadne natrvalo. 

Poskytovanie našich tarifných a obchodných služieb 

Údaje našich členov, podporovateľov, záujemcov, klientov alebo iných osôb spracovávame podľa čl. 6. odsek 1 písm. b, GDPR, pokiaľ im ponúkame zmluvné výkony alebo ak v rámci existujúceho obchodného vzťahu zasahujeme napr. voči členom, alebo sme sami prijímatelia výkonov a finančných príspevkov. Okrem toho spracovávame údaje dotknutých osôb podľa čl. 6 odsek 1 písm. f, GDPR na základe našich oprávnených záujmov, napr. ak ide o administratívne úlohy alebo o prácu s verejnosťou. 

Tu spracované údaje, spôsob, rozsah a účel a nutnosť ich spracovania sa určujú na základe zmluvného vzťahu. K tomu patria zásadne základné a kmeňové údaje osôb (meno, adresa atď.), kontaktné údaje (e-mail, telefón atď.), zmluvné údaje (využité služby, oznámené obsahy a informácie, mená kontaktných osôb) a platobné údaje, pokiaľ ponúkame povinne platené výkony alebo výrobky (bankové spojenie, prehľad platieb atď.). 

Mažeme údaje, ktoré už nie sú potrebné pre poskytovanie našich tarifných a obchodných  účelov. Toto sa určuje podľa jednotlivých úloh a zmluvných vzťahov. V prípade obchodného spracovania uchovávame údaje tak dlho, ako to môže byť relevantné pre uskutočnenie obchodu ako aj s ohľadom na povinnosti záruky a ručenia. Nutnosť uchovávania údajov sa overuje každé tri roky; inak platia zákonné povinnosti uchovávania. 

Poskytovanie webového priestoru/hosting a zasielanie e-mailov

Nami používané služby hostingu slúžia nato, aby sme dali k dispozícii nasledovné výkony: služby v infraštruktúre a platformách, počítačovú kapacitu, úložisko a databázové služby, zasielanie e-mailov, bezpečnostné služby ako aj technickú údržbu, ktoré používame na chod online ponuky. 

Tu spracúvame, príp. náš ponúkateľ hostingu, základné, kontaktné, obsahové, zmluvné, užívateľské, meta a komunikačné údaje klientov, záujemcov a návštevníkov našej online ponuky na základe našich oprávnených záujmov o efektívne a bezpečné sprístupnenie tejto online ponuky podľa čl. 6 odsek 1 písm. f, GDPR v spojení s čl. 28, GDPR (záver zmluvy o spracovaní objednávky).