A- A A+

v Kamerune

Kongregácia v Kamerune

Prvými misionármi v bývalej nemeckej kolónii boli pallotíni. Keď v roku 1919 väčšia časť Kamerunu prešla pod nadvládu Francúzska, misionársku prácu v Yaoundé prevzali spiritáni („Otcovia Ducha Svätého“) z Alsaska, ktorí hovorili po nemecky aj po francúzsky.
V roku 1936 na prosbu biskupa Franza Xaviera Vogta prišli podporiť misionárov do Kamerunu štyri sestry. Hlboko v buši, v oblasti rovníka, v Nlong, otvorili školu pre dievčatá, internát a dispenzár, v ktorom veľa chorých ľudí hľadalo pomoc. Dôležitou pastoračnou úlohou bola okrem iného príprava snúbencov na manželstvo.

V roku 1948 pracovali sestry ako ošetrovateľky v centrálnej nemocnici v Yaoundé a spolupracovali pri vzdelávaní afrického personálu.
Pri ošetrovateľskej stanici pre chorých na malomocenstvo, ktorá bola založená v roku 1954, bola vybudovaná dedina. Vďaka zbierkam sa mohol vybudovať dispenzár, škola, centrum pre vyučovanie vedenia domácnosti, kaplnka, obuvníctvo na zhotovenie obuvi na mieru pre malomocných.

Od roku 1965 sa otvárali nové komunity. Sestry v spolupráci s laikmi odvtedy vedú dispenzár a materskú školu, učia ženy a dievčatá šiť, vedú krajčírsku dielňu, vyučujú deti náboženstvo, pôsobia v katolíckej akcii, pracujú v okolitých dedinách, ktoré sú roztrúsené a izolované v lese.

V roku 1987 bol so súhlasom biskupa otvorený noviciát na formáciu mladých sestier.
Dnes je v Kamerune 19 sestier, z toho 3 sú z Európy. Päť komunít je na území dvoch diecéz.

Vedenie delegatúry má sídlo v Yaoundé. Dom formačnej komunity v tomto meste je k dispozícii aj iným kongregáciám na konanie kurzov. Momentálne sa v ňom postulantky a novicky pripravujú na život v našej kongregácii.

Prostredníctvom ich služby
v oblasti výchovy a vzdelávania:

*v materských školách

*ako učiteliek v diecéznych školách alebo v školách iných rehoľných spoločenstiev

v oblasti zdravotníctva:
* ošetrovaním chorých
*dispenzárnou starostlivosťou
* v lekárňach v diecéznych zdravotníckych zariadeniach

vo farskej pastorácii detí, mládeže a žien:

ako aj svojím prispením k rozvoju obyvateľstva a podporovaním žien, kongregácia prináša svetu radostnú zvesť, a tak sa zúčastňuje na poslaní Cirkvi.